Over Huurdersbelang GBH

Huurdersbelang GBH is een stichting die opkomt voor de belangen van alle huurders van Viverion in Goor, Bentelo, Hengevelde en Ambt Delden. Wij zijn op 1 juli 2017 van start gegaan, aanvankelijk als een vereniging en vanaf 1 december 2019 als stichting.

Logo Huurdersbelang GBH

Aanmeldingsformulier jaarvergadering 28 oktober

  Viverion en huurders maken samen nieuw huurbeleid

  “Een goede samenwerking met Viverion om samen de kwaliteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid van de woningen en de leefbaarheid voor de huurders te verbeteren.”

  Wij zetten ons in voor:

  Een goede samenwerking met Viverion om samen de kwaliteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid van de woningen en de leefbaarheid voor de huurders te verbeteren. Vanuit deze overtuiging vinden wij het belangrijk dat alle zaken die de huurders aangaan tijdig, duidelijk en eenvoudig worden gecommuniceerd. En dat er voldoende overleg plaatsvindt met bewoners (bewonersparticipatie). Wij stimuleren het vormen van bewonerscommissies en klankbordgroepen.

  Het bestuur van Stichting Huurdersbelang GBH heeft ongeveer 10 keer per jaar een bestuursvergadering. Daar worden de lopende zaken en adviesaanvragen van Viverion besproken. Hierbij valt te denken aan: verkoop van woningen, zelf aangebrachte voorzieningen, huurprijsbeleid, duurzaamheid en het ondernemingsplan van Viverion.

  Tien keer per jaar hebben we overleg met Viverion. De andere huurdersorganisaties van Viverion zijn dan ook aanwezig. Het gaat dan vaak over meer algemene zaken en over het beleid van Viverion. Wij behandelen in principe geen individuele klachten en verwachten van Viverion dat deze snel en goed worden opgelost. Wel zetten wij ons graag in voor het algemene belang van bewoners.

  Tot slot hebben wij overleg met de Gemeente Hof van Twente, Wonen Delden en Viverion. Samen maken wij prestatieafspraken met de gemeente en de verhuurders over bijvoorbeeld betaalbaarheid, leefbaarheid, aan- en verkoop woningen en huisvesting van specifieke doelgroepen.

  Verantwoording aan huurders

  In de jaarvergadering leggen wij verantwoording af aan de huurders aan de hand van een jaarverslag. Ook worden huurders dan geïnformeerd over onze plannen voor het komende jaar. De vergadering wordt meestal in maart of april gehouden. Onze eerstvolgende jaarvergadering is tot nader order uitgesteld.

  Heeft u interesse de belangen van de huurders te behartigen? Huurdersbelang Goor Bentelo Hengevelde ondersteunen? Het bestuur is op zoek naar kandidaat bestuursleden. Neem contact met ons op en laat u door ons informeren !!

   Heb je wensen, tips of overige vragen?