Enquête

Rapport bewonersraadpleging Viverion

In de periode eind april tot en met begin mei 2022 zijn nagenoeg alle huurders uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Door Viverion is per mail een uitnodigingskaart namens de huurdersverenigingen en de Woonbond verzonden. In totaal hebben ruim 1.134 huurders deelgenomen aan het onderzoek (23% respons). De resultaten van deze bewonersraadpleging zijn uitgewerkt in deze rapportage.

In maart 2020 zijn alle huurders van Viverion in de kernen Goor, Bentelo, Hengevelde en Ambt Delden benaderd en is hen gevraagd deel te nemen aan een enquête, die Stichting Huurdersbelang GBH in samenwerking met de Woonbond heeft opgezet. Deze kernen zijn het werkgebied van onze huurdersorganisatie.

Waarom we dit doen?

Wij willen graag weten wat er onder de huurders leeft. Alleen dan kunnen wij uw belangen constructief behartigen bij de gemeente Hof van Twente en de woningcorporatie Viverion.

Maar liefst 177 huurders gaven gehoor aan onze oproep. Zij gaven antwoord op de verschillende vragen en de resultaten daarvan treft u aan in de uitslag van de enquête.

Zie ook ook het artikel in de TC Tubantia.

Heeft u interesse de belangen van de huurders te behartigen? Het bestuur is op zoek naar kandidaat bestuursleden. Neem contact met ons op en laat u door ons informeren !!

    Heb je wensen tips of overige vragen?